Calvin Theological Seminary(신약학 Th. M. 2007) in Michigan, USA

McMaster Divinity College(신약학 Ph. D. 2014) in Ontario, Canada

도서출판 부흥과개혁사 번역위원 (2015.02~2022)

      – NICNT 고린도전서 (G. Fee) 번역: 2019년 4월

      – BECNT 요한서신 (R. Yarbrough) 번역: 2021년 9월

성서유니온 “묵상과설교” (2022.03~)

      – 데살로니가전서/후서 (2022. 07-08)

      – 에베소서 (2022. 09-10)

      – 마태복음 I (2023. 01-02)

      – 마태복음 II (2023. 03-04)